Coordinator

Coordinator 2017

जालोर - मानवेन्द्र राजपुरोहित

रानीवाडा - मुकेश खण्डेलवाल

भीनमाल - मीठालाल जांगिड

सायला - सुरेश राजपुरोहित

सांचोर - मानवेन्द्र सिंह राव

चितलवाना - नखत्मल महेश्वरी

आहोर - भरत बाफना